Poskytované služby

Poskytované služby 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace poskytuje dva druhy sociálních služeb v nepřetržitém provozu:
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 

Domovy pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)

Poslání služby

Domov pro seniory Kociánka v Brně podporuje kvalitní a důstojný život seniorů ve stáří.  Služba je poskytována odborně a bezpečně,  vychází z individuálních potřeb uživatelů  a podporuje je v zachovávání a rozvíjení soběstačnosti a nezávislosti.

Organizace zajišťuje služby těmito způsoby:

 • ubytování

 • stravování

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • nepřetržitou ošetřovatelskou péči

 • podmínky a pomoc při osobní hygieně

 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, podpora duchovních, psychických, sociálních a společenských potřeb)
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • rehabilitační péči
 • podporu dobrovolníků
Organizace zprostředkovává:
 • péči praktického lékaře, psychologa a dalších odborných lékařů
 • duchovní služby
 • další služby: prodej smíšeného zboží, kadeřnictví, pedikúra
 • poštovní a bankovní služby
 • matriční služby

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu seniorského věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby.


Služba je určená zejména pro seniory v těchto kategoriích:
 • mladší senioři (60 - 79 let),
 • starší senioři (nad 80 let)
Služby nemohou být poskytovány uživatelům:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osoba zdůvodu infekční nemoci není schopna pobytu vzařízení sociálních služeb
 • osoba může ohrozit, popřípadě ohrožuje sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc, závislost na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků
 • chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména zdůvodu duševní nemoci
 • osoba se středním stupněm mentální retardace a osoba těžkým stupněm mentální retardace

Cíle služby

 1. Udržovat i nadále vysoký standard poskytovaných služeb především v těchto oblastech:
 2. Klient i rodina jsou spokojeni se službami a způsobem poskytování služby.
 3. Uživatelé služby se v domově cítí bezpečně.
 4. Uživatelé služby a rodinní příslušníci považují a způsob poskytování služby za vlídný a přátelský.
 5. S uživatelem je průběh služby individuálně dojednáván a plánován, poskytovaná služba vychází z potřeb a osobních cílů uživatelů, které jsou podporovány.
 6. Uživatelé jsou  zapojeni do programu rozvoje vědomostí a dovedností.
 7. Uživatelé jsou zapojeni do programu uchování soběstačnosti a samostatnosti. Pro každého uživatele je zpracován individuální postup.
 8. V případě zdravotních potíží je vždy zpracován ošetřovatelský a zdravotní plán a podle programu se postupuje.
 9. Domov chrání práva uživatelů, rizikové situace porušení práv uživatelů jsou analyzovány a důsledně řešeny.
 10. Domov podporuje uživatele v kontaktu s vnějším prostředím a přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti.
 11. Uživatelům jsou nabízeny, případně zprostředkovány další služby (kadeřnictví, pedikúra, nebo jiné služby podle individuálně určených potřeb). Uživatelé jsou podporováni v jejich využívání.

Dosahování uvedených cílů služby vyhodnocuje Domov pro seniory Kociánka Brno podle předem stanovených kritérií.

Zásady poskytovaných služeb:
 • respektování práv a potřeb uživatelů
 • individuální přístup
 • podpora nezávislosti na službě
 • podpora autonomie uživatele
 • spolupráce rodiny a blízkých s týmem zaměstnanců
 • supervize zaměstnanců
 • rovnocennost
 • partnerský přístup zaměstnanců k uživatelům
 • začlenění a integrace uživatelů, zapojení rodiny a blízkých do procesu integrace
 • odbornost a kvalita poskytovaných služeb
 • naplňování standardů
 • týmová práce
 • podpora dobrovolníků
Místo poskytované služby:
 • na adrese Kociánka 1/8: kapacita služby je 281 lůžek
 

Domovy se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)

Poslání služby

Posláním Domova se zvláštním režimem Kociánka v Brně je vytvářet vlídné, přátelské  a bezpečné prostředí a starat se o potřeby uživatelů.
 

Středisko Kociánka, které pečuje o osoby s demencí a chronickým duševním onemocněním, usiluje o uchování či rozvíjení paměti, praktických dovedností a soběstačnosti uživatelů. Podporuje uživatele při uchování vlastních návyků a zvyklostí, udržování vztahu s blízkými i kontaktu se společenským životem. Služba zajišťuje každému uživateli bezpečí a potřebnou podporu, nabízí porozumění a provázení.
 
Středisko Štefánikova, které zajišťuje podporu a péči osobám s poruchami osobnosti, vytváří uživatelům vstřícné a přijímající prostředí, zajišťuje důstojnost a potřebnou péči a podporu. Způsob poskytování služby zapojuje uživatele - prostřednictvím přiměřených nároků a povinností - do péče o sebe a naplňování vlastních potřeb. Služba usiluje o snižování rizik plynoucích z životního stylu  uživatelů, rozvíjení kvality života a soběstačnosti uživatelů.

 
Domov zajišťuje služby těmito způsoby:
 • ubytování
 • stravování
 • podmínky a pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, podpora duchovních, psychických, sociálních a společenských potřeb)
 • aktivizační činnosti (např. trénink paměti, nácvik dovedností, úkonů denní péče, canisterapie)
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • rehabilitační péči
 • podporu dobrovolníků - společníků
 • podpora psychologa - terapeutické skupiny, podporující sociální adaptaci uživatele.
 
Organizace zprostředkovává:
 • péči praktického lékaře, psychologa a dalších odborných lékařů
 • duchovní služby
 • další služby: prodej smíšeného zboží, kadeřnictví, pedikúra
 • poštovní a bankovní služby
 • matriční služby 

Cílová skupina

 1. Středisko Kociánka poskytuje sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu demence (stařecké, cévní, Alzheimerovy) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 2. Středisko Štefánikova poskytuje podporu a péči osobám s poruchami osobnosti a chronickým duševním onemocněním, které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena zejména osobám, které jsou ohrožené sníženou pohyblivostí, rizikovým způsobem života a sociálním vyloučením.
 
Služba je určena osobám starším 50 let.
 
Služby nemohou být poskytovány osobám:
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • jejichž infekční onemocnění neumožňuje pobyt v zařízení sociálních služeb,
 • s psychotickým onemocněním, osobám aktuálně závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách, jejichž jednání opakovaně či závažným způsobem narušuje pravidla organizace,
 • se středním nebo těžkým stupněm mentálního postižení, které potřebují službu domova pro osoby se zdravotním postižením.
 

Cíle služby 

 1. Uživatel i rodina jsou spokojeni se službami a způsobem poskytování služby.
 2. Uživatelé služby, rodinní příslušníci a další osoby považují atmosféru a prostředí domova za vlídné, přátelské, bezpečné.
 3. Způsob poskytování služby podporuje soběstačnost a nezávislost uživatelů.
 4. Podpora a péče uživatelům je poskytována individuálně a vychází vstříc individuálně určeným potřebám uživatelů.
 5. Pracovní tým zajišťuje odbornou, bezpečnou a kvalitní ošetřovatelskou péči a sociální podporu.
 6. Poskytovatel podporuje uživatele v kontaktu s vnějším prostředím a v přirozených vztazích s rodinou, přáteli a místní komunitou.
 7. Pracovní tým zprostředkovává potřebnou zdravotnickou, sociální nebo jinou podporua péči uživatelů u dalších institucí a odborníků.
 8. Domov chrání práva a důstojnost uživatelů, rizika porušení práv uživatelů jsou analyzována a důsledně řešena.
 
Dosahování uvedených cílů služby vyhodnocuje Domov se zvláštním režimem Kociánka Brno podle předem stanovených kritérií.

Zásady poskytovaných služeb

Společné zásady
 • důstojnost, individuální přístup, trpělivost, podpora soběstačnosti, nezávislosti a sociálních dovedností uživatele,
 • odbornost, dobré vztahy, týmová spolupráce a zvyšování kvalifikace.
Středisko Kociánka:
 • vlídnost a klidný přístup
 • srozumitelnost
 • trpělivost
 • pozitivní přístup
Středisko Štefánikova:
 • rovnost
 • jasná pravidla a přiměřené požadavky
 • motivace
 • předcházením rizikům
 • psychologická pomoc a podpora
Místo poskytované služby:
 • na adrese Kociánka 1/8: kapacita služby je 48 lůžek
 • na adrese Štefánikova 54: kapacita služby je 58 lůžek 

Ve dnech 29. 11. 2011 - 1. 12. 2011 proběhla ve službě Domov se zvláštním režimem Inspekce kvality poskytování sociálních služeb dle zákona 106/2008 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb. Výsledkem Inspekce je, že Domov se zvláštním režimem splňuje standardy kvality sociálních služeb. 
 

Odlehčovací služba (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)

Poslání služby
Posláním odlehčovací služby jena přechodno dobu odlehčit pečující fyzické osobě - umožnit nezbytný odpočinek, postarat se o blízké v případě nutnosti (např. nemoci, služební cesty, hospitalizace apod.).

Pro koho je pobytová odlehčovací služba určena:

 • osobám starších 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Kdo pobytovou odlehčovací službu nemůže využívat:

 • osoba, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

 • osoba, která z důvodu infekční nemoci není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb

 • osoba, která může ohrozit, popřípadě ohrožuje sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc, závislost na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků

 • osoba, jejíž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci

 • osoba se středním nebo těžkým stupněm mentální retardace.

Jaké služby poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání/svlékání, prostorová orientace, přesun na lůžko/vozík apod.)

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (osobní hygiena, péče o vlasy a nehty, použití WC)

 • pomoc při podávání jídla a pití (krájení, krmení, pomoc při přípravě stravy)

 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí (upevnění kontaktu s rodinou a společenským prostředím)

 • sociálně terapeutické činnosti (rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností)

 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

 • aktivizační činnosti a pomoc při aktivitách (např. trénování paměti apod.).


Místo poskytované služby: Kociánka 1/8, 612 00 Brno – Královo Pole.

 

Doplňkové služby

Dobrovolníci 

V současné době vykonávají činnost v Domově pro seniory Kociánka i dobrovolníci. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Posláním dobrovolníka v domově je i pomoc s překonáváním samoty některých seniorů. Dobrovolník pomáhá pravidelně nebo jednorázově. Náplní dobrovolnické činnosti v domově je např. procházka s uživateli, drobné nákupy, předčítání denního tisku a knih, ruční práce, hraní společenských her. Velice důležité je i pouhé popovídání si.
Část klientů domova vyžaduje částečnou či úplnou asistenci druhé osoby při aktivizačních činnostech.
Do programu se může zapojit každý, kdo má chuť pomáhat, poznávat nové lidi a věnovat jim část svého volného času. Každému dobrovolníkovi je poskytována supervizní podpora.
Z dobrovolnické činnosti si může dobrovolník odnést nová přátelství, zkušenosti, znalosti, pocit prospěšnosti a užitečnosti, pocit smysluplnosti a uspokojení.

Kontakt: vrchnisestra@koc.brno.cz

Aktivizační program a kulturní život

Klienti se mohou zapojit do různých níže uvedených terapeutických a aktivizačních činností v našem domově i mimo něj:

 • v domově se pravidelně každé pondělí a sobotu konají bohoslužby
 • k procházkám a odpočinku slouží po celý rok velký lesopark
 • jsou pořádány krátké výlety po okolí Brna našim vozem
 • dvakrát do roka je pořádán velký výlet autobusem po okolí
 • do domova docházejí děti z mateřské a základní školy a připravují pro obyvatele krátká kulturní vystoupení
 • každoročně pořádáme módní přehlídku, kde se prezentují nejen značkové firmy, ale i klienti a personál
 • pořádají se taneční zábavy, zahradní slavnosti s muzikou, opékáním špekáčků
 • klienti se mohou zapojit do prací, které znají a mohou ještě vykonávat jako pomoc na zahradě, pomoc při úklidu zahrady, pomoc při šití pro celý domov apod.
 • jsou pořádány sportovní hry
 • klientům je k dispozici počítačové pracoviště s připojením na internet
 • naši klienti navštěvují brněnská divadla a některé výstavy
 • mohou se zúčastňovat na terapeutických a arteterapeutických aktivitách v našem domově, jako je návštěva výtvarné dílny, kde se kreslí, maluje, šije, tká a ještě mnoho dalších rukodělných aktivit, které jsou klientům blízké, ale mohou se naučit i nové
 • mohou navštěvovat naši tématicky zaměřenou dílnu, kde se vaří, peče, vytváří keramika
 • v našem domově je rozvinuta zooterapie (akvarijní rybičky, ptáci, kočky a pes)
 • dále mají možnosti navštívit muzikoterapii, biblioterapii a těmito činnostmi si trénovat paměť a oživovat vzpomínky za pomoci reminiscenčních pomůcek
 • klienti se zapojují do běžného způsobu života společnosti

Každý klient je zapojen do programu Rozvoje vědomostí a dovedností a Zachování soběstačnosti a samostatnosti.